Αν το πρόγραμμα/υπηρεσία δεν είναι κατάλληλο ή απλά αλλάξατε γνώμη, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία έναρξής του. Σε αυτήν την περίπτωση σας επιστρέφετε το σύνολο του ποσού που έχετε προκαταβάλλει.

Υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, βασική προϋπόθεση είναι η έγγραφη ενημέρωση στο [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 6944342546, εντός 14 ημερών, από την ημέρα έναρξης του προγράμματος. Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό έχετε στο μεταξύ χρησιμοποιήσει υπόκειται στην πολιτική διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων της Coaching Spirit Gallery_youngspiritgallery.com η οποία δεν παρέχει κανένα δικαίωμα αντιγραφής, μεταφοράς, μετάδοσης και χρήσης του με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την καταβολή του κόστους κάποιας μεμονωμένης επιστημονικής δράσης (ημερίδα, συνέδριο, EY-Retreat) αυτή θα πρέπει να γίνεται 7 ημέρες πριν την έναρξη του event.
Aν οι προαναφερόμενες προθεσμίες δεν τηρηθούν η younsgpiritgallery.com δεν υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος ποσού το οποίο παραμένει στο λογαριασμό του συμμετέχοντα για κάποια μελλοντική δράση.

Σε περίπτωση έγκαιρης υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων η youngspiritgallery.com είναι υπεύθυνη για την κατά το δυνατόν συντομότερη διευθέτηση του θέματος. H επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.